Mimari Proje Teslimleri Hakkında Duyuru

Sayın Değerli Üyelerimiz,

İmar Barışı kapsamında yapılan işlemlerden Mimari Projelerin çizilmesi işlemi kesit görünüşler ile dış cephe görünüşlerinde tamamlanması işlemi devam etmekte olup,

Proje müellifi firma olan Pafika Mimarlık tarafından 08.07.2019 tarihinde;

910 Ada 2 Parsel de bulunan 56 Adet A tipi villa ile 78 Adet B tipi villa,

913 Ada 1 Parsel de bulunan 58 Adet A tipi villa ile 50 Adet B tipi ve 8 Adet C apartman bloğun

Mimari projeleri tamamlanarak teslim edilmiş olup, tarafımızdan kontrolleri yapılmaktadır.

Ayrıca yapılacak Ek Protokol ile proje teslim süreleri belirlenmiş olup, 15.09.2019 tarihine kadar bütün konutların projeleri tarafımıza teslim edileceğinde mutabık kalınmıştır.

TESLİM TARİHİ

· 914 ADA 5 PARSEL - 20 ADET VİLLA

· 915 ADA 1 PARSEL - 72 ADET VİLLA 20 TEMMUZ 2019

· 916 ADA 1 PARSEL - 146 ADET VİLLA + 18 APARTMAN 5 AĞUSTOS 2019

· 917 ADA 6 PARSEL - 116 VİLLA

· 918 ADA 1 PARSEL - 10 ADET APARTMAN

· 919 ADA 1 PARSEL - 2 ADET APARTMAN

· 919 ADA 2 PARSEL - 11 ADET APARTMAN 25 AĞUSTOS 2019

· 920 ADA 1 PARSEL - 148 ADET VİLLA 15 EYLÜL 2019

Yapı Kayıt Belgesine Aykırılık Hususunda Alınan Yönetim Kurulu Kararı

Sayın Üyelerimiz,

Site genelinde konutlarda üyelerimiz tarafından yapılan dekorasyon ve imalatların ilgili taşınmazın mevcut yapı kayıt belgesine aykırılık yaratacak şekilde olması halinde ilgili üyemizin uyarılmasına, uyarılar sonucu gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde Beykoz Belediye Başkanlığı’na gerekli ihbar ve bildirimin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu

01/07/2019 Tarihli KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünden Gelen Yazı

Değerli komşularımız,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2019 tarihli ve 1267 Sayılı Kararı ile 15.06.2019 tarihine kadar başvurulmuş olması ve yine ödeme toplamının %25’inin ilk taksit olarak 31.07.2019 tarihine kadar ödenmiş olması koşulu ile İmar Barışı Ödeme Süresi 31.12.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun birinci önceliği Ortaklarımızın Tapularına kavuşmalarıdır. Ülkemizde her an İmar Barışı süreci bakımından yeni bir düzenleme yapılarak verilen hakların kısıtlanması ve/veya işlemlerin zorlaştırılması mümkündür. Bu nedenle İmar Barışı sürecinin olumsuzlukla sonuçlanabilecek hatalar yapılmadan, düzenlemelere uygun olarak ve süratle yönetilmesi bizlerin temel prensibini oluşturmaktadır.

Yine bildiğiniz üzere önceki Yönetim Kurulu tarafından işyeri olarak kullanılmasına rağmen tüm taşınmazlar bakımından Konut üzerinden İmar Barışına müracaat edilmiştir. İmar Barışı tebliğinin 10. Maddesine açık aykırılık taşıyan bu yalan/yanlış müracaatın düzeltilmesi amacı ile 30.05.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile gerekli değişikliğin idari yoldan yapılması için 14.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak müracaat edilmiştir.

Bu yalan beyanın her zaman düzeltilebileceği inancında olan ve uygulamamıza muhalif olan yönetim kurulu üyelerimiz, KDV kanununda  ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınmış olan eski ve yeni özelgelerde durum yeterince açıklanmasına karşılık, yetersiz bir görüşe dayalı olarak, kooperatifin KDV istisnasının kalkacağı ve yüksek miktarlarda KDV ödeneceği iddiası ile İmar Barışı işlemlerinin yine konut üzerinden devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Kooperatifimizin 22.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Kooperatifimiz adına T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğüne müracaat edildiği ve yapılan müracaatın sonucunun şifahen tarafımıza iletildiği, ancak yazılı cevabın verilmesinin zaman alacağı, buna göre kooperatifimiz bakımından KDV istisnasının kalkacağına ilişkin görüşün doğru olmadığı tarafımca ifade edilmiş olmasına karşılık ortaklarımızın çoğunluğu yaratılan bu kaos ortamının etkisi ile tarafımızca İmar Ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan değişiklik bildirimi kararımızı iptal ederek, müracaatların konut üzerinden devam edilmesine karar vermişlerdir.

Ekte sizlere 22.06.2019 tarihli Genel Kurulda alınacağını bildirdiğim 28.06.2019 tarihli özelgeyi bulabilirsiniz. Özelgenin tetkikinden anlaşılacağı üzere bir kısım taşınmazların tapu tescillerinin işyeri üzerinden yapılmasının KDV istisnasını etkilemeyeceği,  çünkü KDV’nin doğumuna neden olan olayın taşınmazın fiili teslimi olduğu, teslimin de konut olarak yapılmış olması nedeni ile  Kooperatifimizin KDV. istisnasının etkilenmeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır ve Özelge tarafımızca savunulan görüşün doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Genel Kurulda alınan kararların aksine işlem yapılması mümkün olmadığından, Yönetim Kurulumuz İmar Barışı sürecine Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda, Konut üzerinden devam edecektir. Ancak önemle belirtmek isterim ki, işlemlere konut üzerinden devam edilmesi nedeni ile doğabilecek olumsuzluklardan Yönetim Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Av.Okan HEMŞİNLİOĞLU

S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

30.05.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Notu

Değerli Ortaklarımız,
30.05.20109 tarihinde planlandığı diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize bildirilerek tarih ve saatinde mutabık kalınan Yönetim Kurulu Toplantımız Kooperatifimiz bayram öncesi alınması gereken acil ve zorunlu kararların alınabilmesi için yapılmıştır. Toplantımız hakkındaki bilgilendirme notu
görüşlerinize sunuyoruz.
1. Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İhsan YILDIRIM’ın vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Sayman üyeliğimize Sayın Muzaffer GÜVEN atanmıştır.
2. Kooperatif ortaklarına verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması, kooperatif idari ve teknik hizmetlerinin organize edilmesi için bu konuda mesleki tecrübe ve bilgi sahibi M. Ahmet BIYIKOĞLU Site Müdürü olarak atanmıştır.
3. Kooperatifimizin geçmiş dönem muhasebe kayıt ve hesaplarında bir takım hataların yapılmış olduğu görülmüş, Kooperatifimizin hesaplarının geçmiş 2 yıllık dönemi için bağımsız denetim ve cari dönem için tam tasdik ve bağımsız denetime tabi tutulması konusunda karar verilmiştir.
4. Tapu çalışmaları doğrultusunda sözleşme imzalanan Pafika Mimarlık Mühendislik Taah.San.Tic.Ltd.Şti ve Özeller Harita Mühendislik Ltd.Şti. ile 29.05.2019 tarihinde ayrı ayrı yapılan toplantılarda İmzalanan Sözleşmelerde iş programı, teslim zamanına ilişkin açıklık olmadığı, bu güne kadar yapılan
çalışmaların teslimine ilişkin kayıt bulunmadığı, bu nedenle sözleşmelerin revize edilmesine karar verilmiştir.
5. 3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarında yapılan yanlış bildirim
düzeltilmesi önem arz ettiğinden kararın tam metni aşağıda yer almaktadır.
3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre, Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin hesaplanmasında, taşınmazların fiili kullanım dikkate alınarak hesaplama yapılacağı konut kullanımlarında %3 ticari kullanımlarda %5 oranı üzerinden hesaplama yapılacağı
belirtilmiştir.
Tebliğin 10. Maddesinde Hatalı ve/veya yanlış beyanda bulunulmasına ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş ve hatalı bildirim halinde Yapı Kayıt Belgelerinin iptal edileceği, bedelinin iade edilmeyeceği ve ilgili hakkında “Resmi evrak düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu” çerçevesinde cezai soruşturma başlatılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere uygun olarak; Fiili teslimleri konut olarak ve 1995-2000 yılları arasında yapılmış bulunan taşınmazların bir kısmı, günümüzde ortaklarımızca işyeri olarak kullanılmakta ve/veya kiralanmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için önceki Yönetim Kurulları tarafından etkin mücadele yapılmadığından tarafımızca Beykoz Belediyesinden alınan listeye göre kooperatifimizde 147 adet taşınmaz hali hazırda iş yeri olarak kullanılmakta ve Emlak Vergileri İşyeri üzerinden ödendiği tespit edilmiştir.
Buna rağmen, Kooperatifimizin KDV muafiyetinin kalkabileceği endişesi ile kooperatifimizde bulunan tüm taşınmazlar önceki Yönetim Kurulu tarafından konut olarak bildirilmiş ve YKB bedelleri konut üzerinden hesaplanarak yatırılmış ve YKB’leri alınmıştır.
Bunun tebliğ hükümlerine aykırı olduğu, yapılacak bir incelemede, aykırı bildirim nedeni ile Tebliğin 10. Madde yaptırımları ile karşı karşıya kalınabileceği ve hatta kooperatifimizde yatay mülkiyet söz konusu olduğundan, hatalı bildirimin yer aldığı tüm ada için kat mülkiyetine geçme imkanının ortadan kalkacağı açıktır.
Kooperatif ortaklarımızı ciddi risk altına sokan bu aykırı durumun düzeltilmesi ancak 15.Haziran.2019 tarihine kadar mümkün olabilecektir.
Bu kadar kısa süre içinde kooperatifimizde bulunan işyerlerinin tahliye edilmesi ve konut olarak kullanılmasının sağlanması mümkün olmayacağından, yapılan tüm hatalı bildirimlerin düzeltilmesi, yıllardır tapularına kavuşma hayali ile zaman ve para harcayan ortaklarımızın Tapularına Kavuşmaları için bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yandan 09.09.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 3.C.2 madde kararı ile işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin İmar Barışı Yasasına uygun olarak kullanım şekli dikkate alınarak iş yeri olarak bildirimlerinin yapılması huşunda yönetim kurulu’na yetki verilmiştir ve Yönetim Kurullarının alınan Genel Kurul Kararına aykırı işlem yapma hakkı da bulunmamaktadır.
Yukarıda anılan telafisi imkansız zararların önüne geçebilmek amacı ile Kooperatifimizin genel yapısına ve tüm ortaklarımıza tanınmış olan haklara halel gelmemek kaydı ile kooperatifimizde işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin YKB müracaatlarının 15.06.2019 tarihine kadar işyeri olarak düzeltilmesine, buna ilişkin bildirimin ilgili ortaklara yapılmasına, yapılacak bildirimde YKB bedel farklarının en geç 20.06.2019 tarihine kadar yatırılmasının istenmesine, fark bedelini süresinde ödemeyen ortaklara ait ödemenin kooperatif imar/arsa fonundan karşılanarak, yatırılan bedelin ilgili ortaktan en yüksek faiz ile birlikte yasal yollardan tahsili için gerekli işlemlerin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun 20.05.2019 tarihli toplantıda aldığı karar uyarınca servis aracımız hizmete alınmıştır.
7. Sitemizin güvenlik hizmetlerini vermekte olan TMY Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin sözleşmesinde yer almasına karşılık, devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet elektrikli motor ve 8 adet güvenlik kamerasını Kooperatifimizin hizmetine sunması gerekirken buna ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği görüldüğünden uyarı yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.
8. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Baray IŞIK, Sayman üye Sayın Muzaffer GÜVEN, Başkan üye Sayın Okan HEMŞİNLİOĞLU ile Denetçi Sayın Kaya İÇEL’e ödenecek huzur haklarının, site ihtiyaçlarında kullanılması için sayman üyemiz Sayın Muzaffer Güven adına açılacak olan bir fon hesabına yatırılmasına karar verilmiştir.
9. Kooperatifimizin Genel Kurul Kararları doğrultusunda ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerimize ihtar gönderilerek üyelikten ihraçlarına karar verilmesi hususu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Okan Hemşinlioğlu tarafından verilen öneri oylandı. Öneri diğer Sayın üyelerimizin olumsuz oyuyla kabul edilmemiştir.
10. Ramazan Bayramı nedeni ile Kooperatif kadromuzun bayram öncesi ücret vs. haklarının ödenmesi Kooperatifimizce yerine getirilmesi gereken ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla
Okan HEMŞİNLİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı