01/07/2019 Tarihli KDV-ÖTV Grup Müdürlüğünden Gelen Yazı

Değerli komşularımız,

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 30.06.2019 tarihli ve 1267 Sayılı Kararı ile 15.06.2019 tarihine kadar başvurulmuş olması ve yine ödeme toplamının %25’inin ilk taksit olarak 31.07.2019 tarihine kadar ödenmiş olması koşulu ile İmar Barışı Ödeme Süresi 31.12.2019 tarihine kadar ertelenmiştir.

Sizleri daha önce bilgilendirdiğimiz üzere, Yönetim Kurulumuzun birinci önceliği Ortaklarımızın Tapularına kavuşmalarıdır. Ülkemizde her an İmar Barışı süreci bakımından yeni bir düzenleme yapılarak verilen hakların kısıtlanması ve/veya işlemlerin zorlaştırılması mümkündür. Bu nedenle İmar Barışı sürecinin olumsuzlukla sonuçlanabilecek hatalar yapılmadan, düzenlemelere uygun olarak ve süratle yönetilmesi bizlerin temel prensibini oluşturmaktadır.

Yine bildiğiniz üzere önceki Yönetim Kurulu tarafından işyeri olarak kullanılmasına rağmen tüm taşınmazlar bakımından Konut üzerinden İmar Barışına müracaat edilmiştir. İmar Barışı tebliğinin 10. Maddesine açık aykırılık taşıyan bu yalan/yanlış müracaatın düzeltilmesi amacı ile 30.05.2019 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile gerekli değişikliğin idari yoldan yapılması için 14.06.2019 tarihinde İmar ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı olarak müracaat edilmiştir.

Bu yalan beyanın her zaman düzeltilebileceği inancında olan ve uygulamamıza muhalif olan yönetim kurulu üyelerimiz, KDV kanununda  ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden alınmış olan eski ve yeni özelgelerde durum yeterince açıklanmasına karşılık, yetersiz bir görüşe dayalı olarak, kooperatifin KDV istisnasının kalkacağı ve yüksek miktarlarda KDV ödeneceği iddiası ile İmar Barışı işlemlerinin yine konut üzerinden devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Kooperatifimizin 22.06.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında, Kooperatifimiz adına T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı KDV-ÖTV Grup Müdürlüğüne müracaat edildiği ve yapılan müracaatın sonucunun şifahen tarafımıza iletildiği, ancak yazılı cevabın verilmesinin zaman alacağı, buna göre kooperatifimiz bakımından KDV istisnasının kalkacağına ilişkin görüşün doğru olmadığı tarafımca ifade edilmiş olmasına karşılık ortaklarımızın çoğunluğu yaratılan bu kaos ortamının etkisi ile tarafımızca İmar Ve Şehircilik Bakanlığı’na yapılan değişiklik bildirimi kararımızı iptal ederek, müracaatların konut üzerinden devam edilmesine karar vermişlerdir.

Ekte sizlere 22.06.2019 tarihli Genel Kurulda alınacağını bildirdiğim 28.06.2019 tarihli özelgeyi bulabilirsiniz. Özelgenin tetkikinden anlaşılacağı üzere bir kısım taşınmazların tapu tescillerinin işyeri üzerinden yapılmasının KDV istisnasını etkilemeyeceği,  çünkü KDV’nin doğumuna neden olan olayın taşınmazın fiili teslimi olduğu, teslimin de konut olarak yapılmış olması nedeni ile  Kooperatifimizin KDV. istisnasının etkilenmeyeceği sonucu ortaya çıkmaktadır ve Özelge tarafımızca savunulan görüşün doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Genel Kurulda alınan kararların aksine işlem yapılması mümkün olmadığından, Yönetim Kurulumuz İmar Barışı sürecine Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda, Konut üzerinden devam edecektir. Ancak önemle belirtmek isterim ki, işlemlere konut üzerinden devam edilmesi nedeni ile doğabilecek olumsuzluklardan Yönetim Kurulumuz sorumlu olmayacaktır.

Sevgi ve Saygılarımla

 

Av.Okan HEMŞİNLİOĞLU

S.S.GÖKSU EVLERİ ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

30.05.2019 Tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı Bilgilendirme Notu

Değerli Ortaklarımız,
30.05.20109 tarihinde planlandığı diğer Yönetim Kurulu Üyelerimize bildirilerek tarih ve saatinde mutabık kalınan Yönetim Kurulu Toplantımız Kooperatifimiz bayram öncesi alınması gereken acil ve zorunlu kararların alınabilmesi için yapılmıştır. Toplantımız hakkındaki bilgilendirme notu
görüşlerinize sunuyoruz.
1. Değerli Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İhsan YILDIRIM’ın vefatı nedeni ile boşalan Yönetim Kurulu Sayman üyeliğimize Sayın Muzaffer GÜVEN atanmıştır.
2. Kooperatif ortaklarına verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması, kooperatif idari ve teknik hizmetlerinin organize edilmesi için bu konuda mesleki tecrübe ve bilgi sahibi M. Ahmet BIYIKOĞLU Site Müdürü olarak atanmıştır.
3. Kooperatifimizin geçmiş dönem muhasebe kayıt ve hesaplarında bir takım hataların yapılmış olduğu görülmüş, Kooperatifimizin hesaplarının geçmiş 2 yıllık dönemi için bağımsız denetim ve cari dönem için tam tasdik ve bağımsız denetime tabi tutulması konusunda karar verilmiştir.
4. Tapu çalışmaları doğrultusunda sözleşme imzalanan Pafika Mimarlık Mühendislik Taah.San.Tic.Ltd.Şti ve Özeller Harita Mühendislik Ltd.Şti. ile 29.05.2019 tarihinde ayrı ayrı yapılan toplantılarda İmzalanan Sözleşmelerde iş programı, teslim zamanına ilişkin açıklık olmadığı, bu güne kadar yapılan
çalışmaların teslimine ilişkin kayıt bulunmadığı, bu nedenle sözleşmelerin revize edilmesine karar verilmiştir.
5. 3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarında yapılan yanlış bildirim
düzeltilmesi önem arz ettiğinden kararın tam metni aşağıda yer almaktadır.
3194 Sayılı Kanun’un geçici 16. Maddesi doğrultusunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de 06.06.2018 tarihinde yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın düzenlendiği Tebliğin 5. maddesine göre, Yapı Kayıt Belgesi Bedelinin hesaplanmasında, taşınmazların fiili kullanım dikkate alınarak hesaplama yapılacağı konut kullanımlarında %3 ticari kullanımlarda %5 oranı üzerinden hesaplama yapılacağı
belirtilmiştir.
Tebliğin 10. Maddesinde Hatalı ve/veya yanlış beyanda bulunulmasına ilişkin cezai hükümler düzenlenmiş ve hatalı bildirim halinde Yapı Kayıt Belgelerinin iptal edileceği, bedelinin iade edilmeyeceği ve ilgili hakkında “Resmi evrak düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu” çerçevesinde cezai soruşturma başlatılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemelere uygun olarak; Fiili teslimleri konut olarak ve 1995-2000 yılları arasında yapılmış bulunan taşınmazların bir kısmı, günümüzde ortaklarımızca işyeri olarak kullanılmakta ve/veya kiralanmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için önceki Yönetim Kurulları tarafından etkin mücadele yapılmadığından tarafımızca Beykoz Belediyesinden alınan listeye göre kooperatifimizde 147 adet taşınmaz hali hazırda iş yeri olarak kullanılmakta ve Emlak Vergileri İşyeri üzerinden ödendiği tespit edilmiştir.
Buna rağmen, Kooperatifimizin KDV muafiyetinin kalkabileceği endişesi ile kooperatifimizde bulunan tüm taşınmazlar önceki Yönetim Kurulu tarafından konut olarak bildirilmiş ve YKB bedelleri konut üzerinden hesaplanarak yatırılmış ve YKB’leri alınmıştır.
Bunun tebliğ hükümlerine aykırı olduğu, yapılacak bir incelemede, aykırı bildirim nedeni ile Tebliğin 10. Madde yaptırımları ile karşı karşıya kalınabileceği ve hatta kooperatifimizde yatay mülkiyet söz konusu olduğundan, hatalı bildirimin yer aldığı tüm ada için kat mülkiyetine geçme imkanının ortadan kalkacağı açıktır.
Kooperatif ortaklarımızı ciddi risk altına sokan bu aykırı durumun düzeltilmesi ancak 15.Haziran.2019 tarihine kadar mümkün olabilecektir.
Bu kadar kısa süre içinde kooperatifimizde bulunan işyerlerinin tahliye edilmesi ve konut olarak kullanılmasının sağlanması mümkün olmayacağından, yapılan tüm hatalı bildirimlerin düzeltilmesi, yıllardır tapularına kavuşma hayali ile zaman ve para harcayan ortaklarımızın Tapularına Kavuşmaları için bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.
Diğer yandan 09.09.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan 3.C.2 madde kararı ile işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin İmar Barışı Yasasına uygun olarak kullanım şekli dikkate alınarak iş yeri olarak bildirimlerinin yapılması huşunda yönetim kurulu’na yetki verilmiştir ve Yönetim Kurullarının alınan Genel Kurul Kararına aykırı işlem yapma hakkı da bulunmamaktadır.
Yukarıda anılan telafisi imkansız zararların önüne geçebilmek amacı ile Kooperatifimizin genel yapısına ve tüm ortaklarımıza tanınmış olan haklara halel gelmemek kaydı ile kooperatifimizde işyeri olarak kullanılan bağımsız bölümlerin YKB müracaatlarının 15.06.2019 tarihine kadar işyeri olarak düzeltilmesine, buna ilişkin bildirimin ilgili ortaklara yapılmasına, yapılacak bildirimde YKB bedel farklarının en geç 20.06.2019 tarihine kadar yatırılmasının istenmesine, fark bedelini süresinde ödemeyen ortaklara ait ödemenin kooperatif imar/arsa fonundan karşılanarak, yatırılan bedelin ilgili ortaktan en yüksek faiz ile birlikte yasal yollardan tahsili için gerekli işlemlerin başlatılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulumuzun 20.05.2019 tarihli toplantıda aldığı karar uyarınca servis aracımız hizmete alınmıştır.
7. Sitemizin güvenlik hizmetlerini vermekte olan TMY Özel Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.’nin sözleşmesinde yer almasına karşılık, devriye hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet elektrikli motor ve 8 adet güvenlik kamerasını Kooperatifimizin hizmetine sunması gerekirken buna ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmediği görüldüğünden uyarı yazısı gönderilmesine karar verilmiştir.
8. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Baray IŞIK, Sayman üye Sayın Muzaffer GÜVEN, Başkan üye Sayın Okan HEMŞİNLİOĞLU ile Denetçi Sayın Kaya İÇEL’e ödenecek huzur haklarının, site ihtiyaçlarında kullanılması için sayman üyemiz Sayın Muzaffer Güven adına açılacak olan bir fon hesabına yatırılmasına karar verilmiştir.
9. Kooperatifimizin Genel Kurul Kararları doğrultusunda ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerimize ihtar gönderilerek üyelikten ihraçlarına karar verilmesi hususu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Okan Hemşinlioğlu tarafından verilen öneri oylandı. Öneri diğer Sayın üyelerimizin olumsuz oyuyla kabul edilmemiştir.
10. Ramazan Bayramı nedeni ile Kooperatif kadromuzun bayram öncesi ücret vs. haklarının ödenmesi Kooperatifimizce yerine getirilmesi gereken ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla
Okan HEMŞİNLİOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNEMLİ DUYURU

Sitemizde işyeri olarak kullanılıp Emlak Vergileri bunun üzerinden ödenen Beykoz Belediyesi'nden alınan listeye göre tespiti yapılan 141 adet bağımsız bölümün YKB müracaatları tebliğin 5.Maddesine göre hatalı olarak yapıldığından 30/05/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
Konuya ilişkin kararın tam metni 30/05/2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı bilgilendirme notunda yer almaktadır.
Hali hazırda kendilerine teslim edilen taşınmazları işyeri olarak kullanan ve/veya kiralayan ortaklarımız ve yapılması gereken ek ödemeye ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Ekli listede yer almasına rağmen halihazırda konut olarak kullanılan taşınmazların maliklerinin ticari kullanım kaydının düzeltilmesi için kooperatif merkezine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Yaşanabilecek mağduriyetlerin yaşanmaması adına ortaklarımızın alınan karara uygun işlemi verilen süre içerisinde yapmalarını önemle rica ederiz.

Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

GÖKSU EVLERİ KOOPERATİF ALANINDA BULUNAN İŞYERLERİNİN LİSTESİ
İŞYERİ KONUT FARK
1. A 7 B PEKAN GAYRİMENKUL Palmiye Cad. 18.073,16 10.843,89 7.229,27
2. A 33 A SUMA CAFE Palmiye Cad. 18.756,69 11.254,01 7.502,68
3. A 33 B REMAX-Barış Gayrimenkul Palmiye Cad. 17.236,69 10.342,01 6.894,68
4. B 31 A YARATICI ANA OKULU Palmiye Cad. 24.893,79 14.936,27 9.957,52
5. B 31 B YARATICI ANA OKULU Palmiye Cad. 24.717,79 14.830,67 9.887,12
6. B 39 A-ÜST KAT ULTİMA INFORMATİON Palmiye Cad. 23.917,09 14.350,25 9.566,84
B 39 A-ALT KAT FİTİNTİME SPOR SALONU
7. B 39 B-ALT KAT NURAY EREZ KUAFÖR Palmiye Cad. 25.115,59 15.069,35 10.046,24
8. B 20 A Orta-Üst kat AVEG EĞİTİM DANIŞMANLIK Palmiye Cad. 25.402,03 15.241,21 10.160,82
B 20 A Alt Kat TWİNS KUAFÖR
9. B 20 B Altkat GÜLERYÜZ MARKET Palmiye Cad. 27.130,03 16.278,01 10.852,02
10. B 18 A ESPLUS BEAUTY CENTER Palmiye Cad. 27.188,53 16.313,11 10.875,42
11. B 19 A HOME EMLAK Palmiye Cad. 27.092,53 16.255,51 10.837,02
12. B 19 B İNKA İNŞAAT VE PEYZAJ Palmiye Cad. 26.910,53 16.146,31 10.764,22
13. B 21 B DENTSU AĞIZ-DİŞ KLİNİĞİ Palmiye Cad. 24.573,53 14.744,11 9.829,42
B 21 B-ALT KAT BUTİK AURA
14. B 21 A AKADEMİ PORTE Palmiye Cad. 25.812,03 15.487,21 10.324,82
15. B 22 A KORU KÖFTECİSİ Palmiye Cad. 28.572,03 17.143,21 11.428,82
B 22 A GÖKSU VETERİNER
16. B 22 B HOTEL MAVİLLA RESTAURANT Palmiye Cad. 25.548,05 15.328,83 10.219,22
17. B 23 A ÖZEL ÇALIŞKAN ANAOKULU Palmiye Cad. 27.575,53 16.545,31 11.030,22
18. B 24 A IRAZ VİP ÖZEL ÖĞRETİM KURSU Palmiye Cad. 27.498,29 16.498,97 10.999,32
19. B 24 B-ÜST KAT PREGİO PİZZA Palmiye Cad. 25.153,79 15.092,27 10.061,52
B 24 B TURYAP
B 24 B ZAFER BIYIK BERBER
20. A 54 B ADELSAN MÜHENDİSLİK-AET IŞIK SES SİSTEMLERİ Palmiye Cad. 18.047,95 10.828,77 7.219,18
21. A 77 A RECTUS MEDİKAL Palmiye Cad. 19.241,45 11.544,87 7.696,58
22. A 37 B MEZ DİZAYN AltÇamlık 20.411,19 12.246,71 8.164,48
23. B 25 A ÖZSOY ANAOKULU AltÇamlık 24.628,37 14.777,01 9.851,36
24. B 25 B SELECT GÜZELLİK SALONU Alt Çamlık 25.863,29 15.517,97 10.345,32
B 25 B SENSİBLE GÜZELLİK SALONU
25. B 26 A RED MOUSE AltÇamlık 28.459,29 17.075,57 11.383,72
26. B 26 B Alt Kat ŞOK MARKET Alt Çamlık 31.747,29 19.048,37 12.698,92
B 26 B Üst Kat GREEN EMLAK
27. B 27 A STAR TEKNOLOJİK ÜRÜNLER AltÇamlık 30.163,79 18.098,27 12.065,52
28. B 27 B ENVİROTEK Alt Çamlık 26.680,29 16.008,17 10.672,12
29. B 28 A F REKLAM ORGANİZASYON AltÇamlık 28.836,79 17.302,07 11.534,72
30. B 28 B ASSORTIQUE Alt Çamlık 24.507,29 14.704,37 9.802,92
31. B 29 A SDM GIDA AltÇamlık 25.177,29 15.106,37 10.070,92
32. B 29 B ARCH ANGEL DANIŞMANLIK AltÇamlık 25.220,29 15.132,17 10.088,12
33. B 30 A SELEKTİF DİREK TANIRIM AltÇamlık 28.340,36 17.001,21 11.339,15
34. C-53 D:10 İNKA KİMYA Alt Çamlık 9.883,91 6.394,54 3.489,37
35. C-32 D:10 KAYA HUKUK BÜROSU Begonya Cd. 9.724,68 6.085,82 3.638,86
36. B 246 A BELİNAY PEYZAJ-SELİM KARGÜN Begonya Cd. 25.886,57 15.531,94 10.354,63
B 246 A VETERİNERİA VETERİNER KLİNİĞİ-FANDU VETERİNERİA
B 246 A DESİNG COMİMONİOTLON
37. B 246 BZemin Kat MY HAIR COİFFEUR Begonya Cd. 26.779,07 16.067,44 10.711,63
38. B 247 A AKD KİDS ANAOKULU Begonya Cd. 25.790,57 15.474,34 10.316,23
39. A 43 A BİMAKS KİMYA VE GIDA-EGT KURUMSAL HİZ. Begonya Cd. 17.371,19 10.422,71 6.948,48
40. A 43 B BULUT İSTAN Begonya Cd. 19.085,19 11.451,11 7.634,08
41. B 34 A TAŞ MİMARİ UYG.TİC.LTD. Begonya Cd. 24.673,29 14.803,97 9.869,32
42. B 34 B İZ BİNA YÖNETİM HİZMETLERİ Begonya Cd. 24.415,79 14.649,47 9.766,32
43. B 36 B MEDYA TAKİP MERKEZİ Begonya Cd. 24.569,79 14.741,87 9.827,92
44. B 37 A İŞYERİ OLARAK KULLANILACAK Begonya Cd. 26.809,79 16.085,87 10.723,92
45. B 40 A DBE ELEKTRİK Begonya Cd. 25.406,09 15.243,65 10.162,44
46. B 41 B EGEBİMTES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Begonya Cd. 23.702,59 14.221,55 9.481,04
47. B 43 B ROBİN HOOD OTEL Begonya Cd. 24.235,99 14.541,59 9.694,40
48. B 44 B YOGA ZON-BURCU OLGUN Begonya Cd. 26.148,09 15.688,86 10.459,23
49. B 45 A ÜMİT KUZER MÜZİK STÜDYOSU Begonya Cd. 25.095,59 15.057,35 10.038,24
50. B 46 A İNKA İNŞAAT VE PEYZAJ Begonya Cd. 26.577,09 15.946,25 10.630,84
51. B 49 A GAMA EĞİTİM VE SAĞLIK Begonya Cd. 25.388,59 15.233,15 10.155,44
52. B 56 B ÖZEL BİLGİN AKADEMİ ANA OKULU Begonya Cd. 27.284,59 16.370,75 10.913,84
53. A 65 A MONSTER ENERGY Fındıklı Sokak 20.030,95 12.018,57 8.012,38
54. A 69 B  Alt Kat SURVEYOR DENİZCİLİK VE TİC.LTD.ŞTİ Fındıklı Sokak 18.202,45 10.921,47 7.280,98
55. A 53 B ALPHOUSE-SANATEVİ Şakayık Cd. 18.604,45 11.162,67 7.441,78
56. B 69 A DESİGNUM DİZAYN Şakayık Cd. 25.787,59 15.472,55 10.315,04
57. B 70 A İDC MİMARLIK Şakayık Cd. 27.177,09 16.306,25 10.870,84
58. B 70 B KARON MÜHENDİSLİK-İDC MİMARLIK Şakayık Cd 26.800,59 16.080,35 10.720,24
59. B 71 B CALİBRA PROJE Şakayık Cd. 25.278,09 15.166,85 10.111,24
60. A 45 A DERUN MİMARLIK PROJE İNŞAAT İÇ VE DIŞ Tİ Saraçhane Çıkmazı 17.350,20 10.410,12 6.940,08
61. A 15 A HİSAR PET CARE VETERİNER Ihlamur Cad. 18.197,16 10.918,29 7.278,87
62. A 17 A PARTNER TURİZM -PARTNER STANT Ihlamur Cad. 18.727,16 11.236,30 7.490,86
63. A 17 B BAŞTÜRK AV.HUKUK BÜROSU Ihlamur Cad. 19.443,16 11.665,89 7.777,27
64. B 15 A SETİ YAPIM YAYINCILIK Ihlamur Cad. 26.275,03 15.765,01 10.510,02
65. B 15 B HARMAN TRAKTÖR BİÇER DÖVER A.Ş. Ihlamur Cad. 26.322,53 15.793,51 10.529,02
66. A 6 A BEST ESNETİK Korkut Sokak 20.457,66 12.274,59 8.183,07
67. A 6 B SPORTS STÜDYO Korkut Sokak 21.320,66 12.792,39 8.528,27
68. B 2 A GAZDAY ENERJİ Korkut Sokak 24.417,03 14.650,21 9.766,82
69. B 4 A EMY MEDYA Korkut Sokak 26.340,53 15.804,31 10.536,22
70. B 7 B-BAHÇE KATI BAKERY ARTİSAN Korkut Sokak 25.608,53 15.365,11 10.243,42
71. A 88 A İDEAL KİŞİSEL BAKIM Kaktüs Sokak 18.228,95 10.937,36 7.291,59
72. A 85 B İNKA KİMYA Kartopu Cad. 17.089,95 10.253,95 6.836,00
73. B 165 B 2M GAYRİMENKUL-ÇUKUROVA İNŞAAT Kartopu Cad. 25.197,20 15.118,31 10.078,89
74. B 169 A BD FİTNESS PLATES Kartopu Cad. 23.897,70 14.338,61 9.559,09
75. B 178 A FARMASİMA SAĞLIK ÜRÜNLERİ GIDA SAN. Kartopu Cad. 24.551,96 14.731,17 9.820,79
76. B 254 A AYANUR ALTERNATİF TIP MERKEZİ Kartopu Cad. 25.375,07 15.225,04 10.150,03
77. B 254 B AYANUR ALTERNATİF TIP MERKEZİ Kartopu Cad. 25.398,07 15.238,84 10.159,23
78. B 255 A TERMO YAPI TİC.LTD.ŞTİ. Kartopu Cad. 25.627,57 15.376,54 10.251,03
79. B 255 B SARI EV MÜZİK YAPIM Kartopu Cad. 28.586,07 17.151,64 11.434,43
80. B 257 A PBS BİLİŞİM Kartopu Cad. 25.788,07 15.472,84 10.315,23
81. B 95 A NTS TEKNOLOJİ SİSTEMLERİ Akkavak Cad. 25.607,75 15.364,65 10.243,10
82. B 98 A SİGMA TEMSİL.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. Akkavak Cad. 25.750,25 15.450,15 10.300,10
83. B 100 B DÜŞYERİ Akkavak Cad. 30.080,75 18.048,45 12.032,30
84. B 135 A-ÜST KAT TÜRKÇE OLİMPİYATLARI Akkavak Cad. 23.949,70 14.369,81 9.579,89
B 135 A-ALT KAT SCN SPOR
85. B 144 A KARMA RADYO Akkavak Cad. 26.006,20 15.603,71 10.402,49
86. B 145 A MAVİLLA HOTEL Akkavak Cad. 25.273,20 15.163,91 10.109,29
87. B 145 B AGK YER KAPLAMALARI Akkavak Cad. 25.198,20 15.118,91 10.079,29
88. B 148 A BAHADIR MÜZİK Akkavak Cad. 26.588,20 15.952,91 10.635,29
89. B 83 B BONA LEGAL AVUKATLIK BÜROSU Akkavak Cad. 25.561,75 15.337,05 10.224,70
B 83 B-ALT KAT SEMPA MAKİNA MADEN LTD.ŞTİ.
90. A 72 A METAL GEMİ KİRALAMA LTD.ŞTİ. Akkavak Cad. 23.101,45 13.860,87 9.240,58
91. A 73 A PROCEUTİCA SAĞLIK ÜRÜNLERİ PAZ.VE DAN.TİC.LTD. Akkavak Cad. 17.137,45 10.282,47 6.854,98
92. B 233 B TİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Akkavak Cad. 24.696,57 14.817,94 9.878,63
93. B 277 A TELCOROUTE Akkavak Cad. 25.309,07 15.185,44 10.123,63
94. B 237 A SOLİT BİLİŞİM Santral Sokak 26.516,07 15.909,64 10.606,43
95. B 237 B İMARİNE DENİZ TİC. Santral Sokak 27.373,57 16.424,14 10.949,43
96. B 245 A ARYAY EĞİTİM KURUMLARI Santral Sokak 25.957,07 15.574,24 10.382,83
97. B 108 A EA ORGANİZASYON Üst Çamlık 23.980,70 14.388,42 9.592,28
B 108 A ENKI TOUR
98. B 119 A MAESTRO REKLAMCILIK Üst Çamlık 24.175,20 14.505,11 9.670,09
99. B 119 B MAVİ KULE KARŞIYAKA DANS OKULU Üst Çamlık 24.718,70 14.831,21 9.887,49
100. B 121 A CECELİ MÜZİK Üst Çamlık 24.287,20 14.572,31 9.714,89
101. B 122 A MAHMUT AYBULAK Üst Çamlık 23.878,20 14.326,91 9.551,29
102. B 123 A MAOSAİ PERFORMANS-SİSTEM 11 Üst Çamlık 24.408,70 14.645,21 9.763,49
103. B 123 B MAOSAİ PERFORMANS-SİSTEM 11 Üst Çamlık 24.237,20 14.542,31 9.694,89
104. B 171 A İNTERMAT AMBALAJ Üst Çamlık 26.417,70 15.850,61 10.567,09
105. B 175 B AKTAŞ HUKUK BÜROSU Üst Çamlık 26.592,20 15.955,31 10.636,89
106. B 210 B SİSTEM FİLMCİLİK Sardunya Sokak 23.778,46 14.267,07 9.511,39
107. B 204 A VİKUDHA DIŞ TİC. Sardunya Sokak 24.745,46 14.847,27 9.898,19
108. B 206 B MRL ARAÇ KİRALAMA Sardunya Sokak 24.615,46 14.769,27 9.846,19
109. B 212 B EMMA EV MOBİLYALARI Sardunya Sokak 27.536,96 16.522,17 11.014,79
110. A 79 A PRONTO ORGANİZASYON Sıraselvi Sokak 17.745,97 10.647,58 7.098,39
111. B 115 A NUMİL GIDA Sıraselvi Sokak 26.219,70 15.731,81 10.487,89
112. B 116 B BALTAŞ-COPRALİNE Sıraselvi Sokak 28.486,70 17.092,01 11.394,69
113. B 116 A BALTAŞ-COPRALİNE Sıraselvi Sokak 26.255,20 15.753,11 10.502,09
114. B 130 A METİN ÖZÜLKÜ MÜZİK Sıraselvi Sokak 25.101,70 15.061,01 10.040,69
115. B 141 B BİRANT YAPIM-1 TV Oya Çiçeği Sk. 29.587,20 17.752,31 11.834,89
116. B 142 A RİBEM EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZ. Oya Çiçeği Sk. 24.715,70 14.829,41 9.886,29
117. B 131 A ORHAN IRMAK TASARIM LTD.ŞTİ. Eylül Sokak 26.528,20 15.916,91 10.611,29
118. B 131 B ORHAN IRMAK TASARIM LTD.ŞTİ. Eylül Sokak 26.851,20 16.110,71 10.740,49
119. B 248 A TEK SERVİS Hürrem Sokak 26.549,07 15.929,44 10.619,63
120. B 249 A BOA ENERJİ-DEMBE YAPI DENETİM Hürrem Sokak 24.378,57 14.627,14 9.751,43
121. B 260 B MAVİ FİLMCİLİK Hürrem Sokak 27.343,57 16.406,14 10.937,43
122. B 264 A REGULUS Hürrem Sokak 27.858,07 16.714,84 11.143,23
123. B 271 B DB TEKNOLOJİ Nergis Caddesi 29.056,48 17.433,88 11.622,60
124. B 273 A 2506 YAPIM DüzAyak Çıkmazı 27.698,98 16.619,38 11.079,60
125. B 275 A AR-GE DANIŞMANLIK A.Ş. Akasya Caddesi 29.539,48 17.723,69 11.815,79
126. B 101 B PHARMER DANIŞMANLIK Kolluk Çıkmazı 25.722,75 15.433,65 10.289,10
127. B 105 A KOPEM KALİTE VE PERFORMANS ENDÜSTRİ MERKEZİ LTD. Kolluk Çıkmazı 26.208,75 15.725,25 10.483,50
128. B 94 B İKA MİMARLIK Susam Sokak 25.230,25 15.138,15 10.092,10
129. B 189 B UNİ COSM KOZMATİK SANAYİ Rüzgarlı Çıkmazı 25.722,96 15.433,77 10.289,19
130. B 86 B MAC MEDYA Rahmet Sokak 26.513,25 15.907,95 10.605,30
131. B 87 B ALCHEMAUROPC Rahmet Sokak 26.159,75 15.695,85 10.463,90
132. A 36 B İŞ YERİ AltÇamlık Caddesi 17.767,19 10.734,71 7.032,48
133. B 102 A İŞ YERİ Kolluk Çıkmazı 25.694,25 15.416,55 10.277,70
134. B 76 A İŞ YERİ Palmiye Caddesi 26.239,25 15.743,55 10.495,70
135. B 95 B İŞ YERİ Akkavak Caddesi 26.451,25 15.870,75 10.580,50
136. B 110 A İŞ YERİ ÇamlıK Caddesi 26.238,70 15.743,21 10.495,49
137. B 133 B İŞ YERİ Eylül Sokak 25.246,20 15.147,71 10.098,49
138. B 140 A İŞ YERİ Oya Çiçeği Sokak 25.847,20 15.508,31 10.338,89
139. B 163 A İŞ YERİ Akkavak Caddesi 24.091,20 14.454,71 9.636,49
140. B 171 B İŞ YERİ Kartopu Caddesi 24.298,47 14.579,07 9.719,40
141. B 8 B İŞ YERİ Korkut Sokak 26.937,53 16.162,51 10.775,02
1.386.880,77