2018 Yılı Genel Kurulu için Toplanıyoruz

Sayın Üyemiz;

Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/05/2018 Pazar günü saat: 09:30’da, PARK INN RADİSSON OTEL’de, ( önceki yerimiz ) yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13/05/2018 Pazar günü aynı yer ve saatte ilansız olarak yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı gündeminin önemine binaen toplantıya bizzat katılmanızı, bu mümkün olmaz ise vekille kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.                                                                                                                                                                             Saygılarımızla;

YÖNETİM KURULU

 

GÜNDEM

 1. Açılış, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları, Şehitlerimiz, Gazilerimiz, terör olaylarında hayatını kaybeden yurttaşlarımız ve vefat etmiş olan Kooperatif üyelerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapılması,
 2. Genel Kurul toplantısını yönetecek 3 kişilik divan heyeti ve üç oy toplama memuru seçimi, tutanaklara imza yetkisinin verilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve görüşülmesi,
 4. 01.2017-31.12.2017 dönemi bilanço, envanter ve gelir-gider hesapları hakkında bilgi verilmesi, görüşülmesi ve onaya sunulması,
 5. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 6. Denetim Kurulunun ibra edilmesi,
 7. İmar ve tapu çalışmaları konusunda son gelişmelerin değerlendirilerek bundan sonra yapılması gereken işlerin görüşülmesi ve izlenecek yolun karara bağlanması,

Kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması veya değişen mevzuat çerçevesinde bina kaydının yapılması için ödenmesi gerekli harç, masraf ve diğer resmi harcamaların banka mevcudu ile karşılanamadığı durumda bakiye ödemeler için bankadan kredi çekilmesi ve kredileri çekebilmek için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

 1. Kooperatif süresinin 10 yıl uzatılması hakkında karar alınması,
 2. Kooperatife ait iktisadi işletme kurulması hakkında bilgilendirme yapılması ve müzakere edilerek karar alınması,
 3. Güvenlik konularının görüşülmesi, yaşanan gelişmeler karşısında güvenlik hizmetinin değerlendirilerek karara bağlanması.
 4. Kıdem Tazminat Fonuna 175.000-TL aktarılmasının karara bağlanması,
 5. 913/2 parselde sosyal tesis yapımı konusunda bilgilendirme yapılması ve müzakere edilerek karar alınması,
 6. Kooperatifimizin arsa satışlarından gelen anapara ve bugüne kadar işlemiş faizlerin anaparaya eklenerek oluşan mevcut vadeli banka mevduatlarımızın ve faizlerinin imar ve plan çalışmaları dışında hiçbir şekilde kullanılmaması konusunun görüşülerek karar altına alınması,
 7. 2018 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek aylık avans ödemelerinin 01.04.2018 tarihi itibariyle karara bağlanması, fasıllar arası aktarma yetkisi ile avansların yapılacak ilk Genel Kurula kadar hüküm ifade etmesine karar alınması,
 8. Üye aidatlarının ilgili olduğu ayın en geç 20 sine kadar ödenmesine, emlak vergi payının ise en geç Belediye tarafından belirlenen süreden 2 iş günü öncesine kadar Kooperatifin banka hesaplarına yatırılmasına, öngörülen sürede ödemelerini yapmayan üyelere yıllık % 18 faiz oranı üzerinden günlük faiz uygulanmasına, yapılacak kısmi ödemelerin öncelikli olarak gecikme faizlerine mahsup edilmesine karar alınması,
 9. V-664 no.lu üye A 29 B Gaye ERTAN ÇULHA ihraç kararına karşı itirazlarının görüşülüp, karara bağlanması,
 10. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

06.05.2018 Pazar günü saat: 09:30’da veya 13.05.2018 Pazar günü saat 09:30’da PARK INN RADİSSON OTEL’de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantılarına katılmaya, gündem maddelerinin müzakeresinde, oy vermede, gerekli belgeleri kabul ve imzalamada tam yetki ile beni temsile 1. Derece akrabam ( anne, baba, oğlu, kızı, eşi, eşinin anne ve babası )/ Kooperatif ortağı ………………………………………………………………………………….. yetkili kıldım.

Ortağın Adı-Soyadı                     :

Üye No                                          :

İmzası                                            :

1 ) VEKALETLERDE İMZA KONTROLÜ YAPILACAKTIR.

2) VEKİL KİŞİNİN T.C KİMLİK NUMARASININ BULUNDUĞU GEÇERLİ KİMLİK BELGESİNİN DE BERABERİNDE BULUNMASI GEREKLİDİR.

3) TOPLANTI İÇİN SERVİS MİNİBÜSLERİ TEMİN EDİLMİŞ OLUP, İLK TUR SAAT 09:10’DA OKUL ÖNÜNDEN KALKACAKTIR.