OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRMESİ

DEĞERLİ ORTAKLARIMIZ;

Kalealtı ile ortak olduğumuz parselde ortaklığın giderilmesi için yürüttüğümüz ifraz işlemleri son aşamaya gelmiştir.

10 Haziran 2023 tarihli son Genel Kurulda duyurduğumuz gibi bahse konu parselin ifrazı ve satın alma işlemlerini Beykoz Belediyesi nezdinde yürütmekteyiz.

Yeni plana göre ihdas ve tevhidi gereken alan, Beykoz Belediyesi Kıymet ve Takdir Komisyonunca belirlenen resmi rayiç bedel üzerinden hesaplanacak olup, ödeme belediyeye yapılacaktır.

Yaptığımız toplantılar neticesinde satın alma işleminin Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Murat Aydın’ın desteği ve Belediye Encümenindeki yetkileri çerçevesinde, mümkün olan en düşük rayiçten hesaplanması kararlaştırılmıştır.

Buna göre ihdas için belediyeye ödenecek tutarın ortak başına ortalama 20.000,00 (yirmi bin) TL olması öngörülmektedir. Gündem postaya verildikten sonraki sürede Takdir Komisyonundan çıkacak olan resmi rakam Olağanüstü Genel Kurul öncesi tüm ortaklara duyurulacaktır.

Ödemenin usulüne yönelik bilirkişi mütalaası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

Yeni yıldaki rayiç artışından etkilenmemek için en geç 15 Aralık 2023 tarihine kadar satın alma işleminin tamamlanarak, belediyeye ödemenin nakden yapılması gerekmektedir.

Belirlenen tutarın tamamı üye tarafından ödenebileceği gibi, bir kısmı Begonya Caddesinde bulunan B35/A villaya ortak kaydetmek suretiyle elde edilecek gelirden de sağlanabilecektir. Villanın satışı ile elde edilecek fon, toplam ödemeden düştükten sonra ortak başına düşen ödeme büyük ölçüde azalacaktır. Bu iki hususun hangisinin tercih edileceği, ortaklarımız tarafından Olağanüstü Genel Kurulumuzda müzakere edilerek karara bağlanacaktır.

Ortak kaydının kabulü halinde;
Şeffaf bir süreç yürütülerek, villanın muhammen bedeli ve ortak kaydı için izlenecek yol (teklif alma, açık artırma, pazarlık vb) genel kurulca belirlenecek olup, yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır. B35/A villanın piyasa değeri SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketinden alınacak değerleme raporuna göre toplantıda paylaşılacaktır.

İfraz ve satın almanın tamamlanmasından sonra Beykoz Tapu Müdürlüğünden Göksu Evleri adına yeni müstakil parsel tapumuz alınarak, Hüseyin Kalealtı ile ortaklık giderilecek olup, hukuki anlaşmazlıklar da dahil tüm ihtilaflar bitirilmiş olacaktır.

Yıllardır tapularımızı kilitleyen parseldeki mülkiyet sorunu giderildikten sonra, ilgili parselimizde kat mülkiyeti işlemleri hızla tamamlanacak, eş zamanlı olarak Ana Sözleşme ve Kooperatifler Kanununa uygun olarak ferdileşme çalışmaları başlatılacaktır. Tüm tapular ortaklarımıza devredilerek, kendi adlarına tescil edilecektir.

Bu bahisle; Olağanüstü Genel kurula katılımınız veya vekaletle kendinizi temsil ettirmeniz çok önemlidir. Ortaklarımızı ekte yer alan gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere 28 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 09:00’da PARK INN BY RADİSSON İSTANBUL ASİA KAVACIK OTEL’ de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ediyoruz.

Saygılarımızla;
YÖNETİM KURULU

28.10.2023 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
28.10.2023_VEKALETNAME

Değerli Komşularımız;

Atamızın emaneti olan en büyük bayramımızda yenilediğimiz Göksu Cafemizin
açılışını yaptık.

Cumhuriyet Bayramı kutlamamıza katılan, uzakta olup katılamayan ancak güzel dileklerini ileten bütün komşularımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Yazdan kalma bir günde Cumhuriyetin anlamına yakışır, birlik ruhunu canlandıran, duygulu ve coşkulu çok güzel bir bayram günü yaşadık.

Milli marşlarımızı ve Atamızın sevdiği şarkıları hep bir ağızdan okuduk. Ateşler yaktık. Harmandalı ve Zeybek oynadık, halaylar çektik. Çocuklarımız dans etti, oyun parkında oynadılar. Sevgili komşularımız maharetli elleriye yaptıkları lezzetlerden ikram ettiler. Bayramımızı bayram gibi doya doya hep birlikte kutladık.

Bahçemiz, acımasızca betonlaştırılmış bu güzelim şehirde adeta kurtarılmış bir vaha gibi ve çok güzel. Biz de, bu ve benzeri tüm kazanımlarımıza sahip çıkmaya kararlıyız.

Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünde Göksu Evleri olarak birlik ve beraberlik ateşini yakmış olduk. Kalplerimizi ısıtan bu dostluk ateşinin etrafında hep beraber toplanarak, daha nice güzel bayramlar kutlamak dileğiyle.

Emeği geçen tüm değerli kooperatif çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu

2021 Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Ortaklarımız;

17/09/2022 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantımıza dair toplantı gündemi bilgilerinize sunulmak üzere postaya verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısına siz değerli ortaklarımızın bizzat katılımını mümkün olmadığı takdirde kendinizi vekil ile temsil ettirmenizi rica ederiz.

Gündeme ilişkin duyuru dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla;
Yönetim Kurulu

Kalealtı’nın Bize Açtığı Davada Bilirkişi Raporuna Yaptığımız İtirazlar

kalealtının bize açtığı davada bilirkişi raporuna yaptığımız itirazlar aşağıdaki şekildedir.

 

BEYKOZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİNE

Dosya No                      : 2017/634 E.

Davalı                             : S.S. Göksu Evleri Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi
Vekili                             : Av. Tuğçe Doğan
Davacı                            : Hüseyin Kalealtı
Vekili                             : Av. Ali Güvenç Kiraz
Konu                              : Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.

Açıklamalar                     : Bilirkişi raporu usul ve yasaya aykırı olduğu gibi, Bilirkişilerden Ahmet Salih Vural tarafından yazılan ayrık  rapor maddi gerçeğe de aykırıdır. Bu Bilirkişi gerçeğe aykırı rapor tanzim etmiştir. Kanunen bilirkişi hukuki konularda mütalaa veremeyeceği halde Ahmet Salih Vural ayrık raporunda kanuna aykırı olarak hukuki mütalaa vermiş, üstelik dava dosyası içerisinde yer alan kesin hüküm niteliğindeki mahkeme kararına da taban tabana zıt bir mütalaa vermiştir.  Esasen hukukçu dahi olmayan bu kişinin mütalaasının kıymeti harbiyesi olmamakla birlikte Sayın Mahkemeyi yanıltmaya müteallik olduğundan bilirkişi hakkında gerekli şikayetleri yapacağımızı belirterek rapora karşı itirazlarımızı sunuyoruz.

Raporun aleyhe olan kısımlarını kabul etmiyor, itiraz ediyoruz.
Bilirkişi kurulu heyet halinde rapor tanzim eder ve mahkemeye tek bir rapor sunarlar, oysa dosyamızda görev yapan heyet birlikte rapor tanzim etmemiş ve ikisi de ayrı ayrı rapor vermişlerdir. Bu şekilde rapor tanzimi usul ve yasaya aykırıdır. Kanımızca diğer bilirkişi Ahmet Salih Vural tarafından hazırlanan maddi gerçekliğe aykırı raporu imza etmek istemediğinden ayrık rapor vermiştir.
Müvekkil kooperatifin fiili bölüşüme göre davacıya bırakılan yerde her hangi bir kullanımı yoktur. Taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olarak,  İki tarafın inşaatlarını yapabilmesi için gerekli olan istinat duvarı davacının da muvafakati ile  arazinin en uygun olan yerine yapıldığı kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabitken bilirkişinin buna işgal demesi hukuka aykırı olmanın ötesinde akıllara zarardır. Ortada kesinleşmiş bir karar vardır ve bu karara göre duvar sözleşmedeki inşaatların yapımı için zaruridir, yapımında davalının muvafakati vardır. Bundan sonra bunun işgal sayılması hukuken mümkün olmadığı gibi davacının buradan ecrimisil talebi de mümkün değildir.  Bu hukuki mütalaa olsa olsa hukukçu olmayan bilirkişinin cezai sorumluluğunu gerektirir.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi duvarı müvekkil kullanmamakta, aşağıda imalathanesi olan davacı da aynı duvardan müvekkil kadar yararlanmaktadır.
Taraflar arasında yapılan 2011 tarihli sözleşmenin davamıza her hangi bir etkisi yoktur. Keza bu anlaşma şarta bağlı bir anlaşma olup, şartın gerçekleşmesi ile anlaşma taraflar arasında geçerlilik kazanacak, şartlar gerçekleşmez ise anlaşma yok hükmünde sayılacaktır. Şart gerçekleşmediğinden anlaşma da yok hükmündedir. Bilirkişinin yok hükmünde sayılan bir anlaşmadan hareketle müvekkile yeni külfetler yüklemesi mümkün değildir. Esasen yukarıda da belirttiğimiz gibi hukukçu olmayan bilirkişinin bilmediği konularda neye dayanarak bu tip hukuki yorumlar yaptığı da tarafımızdan anlaşılamamıştır.  Ancak rapor içeriğine bakıldığında bu yorumları pek iyi niyetli olarak değerlendirmek de mümkün değildir.
Müvekkil kooperatif davacının imar hakkını kullanmamıştır. Tam tersine davacının sözleşmeye uygun olarak 6 adet villasını yapması için gerekli ruhsatları alarak davacıya vermiştir. Dosyaya sunulan ve davacı ile aynı statüde olan arsa sahipleri için alınmış ruhsatlar dosyaya sunulmuş olup, anılan kişiler sözleşmeye uygun olarak binalarını yaptıklarından bunlar iskanlarını almış ve binalarını iskanlı olarak kullanmaya başlamışlardır. Davacının inşaatlarını yapmaması kendi kusurudur. İnşaatlarını 5 yıllık süre içinde yapmaması ve ruhsatlarının bu nedenle iptal edilmesinden dolayı müvekkile kusur atfedilemeyeceği gibi,  daha sonra gerçekleşen imar değişikliğinden de müvekkil sorumlu tutulamaz. Süresinde inşaatlarını yapsa idi imar değişikliğinden etkilenmeyecek olan davacının, kendi kusuru ile inşaatlarını yapmamasından müvekkil sorumlu tutulamaz.
Yukarıda davacının inşaat yapamama sebebi tarafımızdan izah edilmiş olup, bu durum  tamamen kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte davacının kusurlu davranışı nedeni ile asıl zarar gören ve kat irtifakı kuramayan müvekkil kooperatiftir. Davacının müvekkile verdiği muvafakati noterden iptal etmesi nedeni ile müvekkil zarar görmüş olup müvekkil kat irtifakı kuramamış, inşaat ruhsatlarının süresi dolduğundan inşaatlar kaçak inşaat konumuna düşmüştür. Anılan nedenle asıl tazminat ödemesi gereken, kusurlu hareketi ile müvekkil kooperatife zarar veren davacının kendisidir.
İzah edildiği üzere davacının muvafakatini kaldırması sebebi ile müvekkil kooperatif kat irtifaklarını kuramamış ve  ruhsatın süresi dolduğundan inşaatları kaçak konumuna düşmüştür. Kaçak bir inşaatın imar hakkını kullanmasından bahsedilemez. Yapılar bırakın davacının imar hakkını kullanmayı her hangi bir imar kullanmamaktadırlar. Kaçak statüsüne düşmüş bir binanın imar hakkını kullandığından bahsetmek akla zarardır. Bunu İnşaat Mühendisi olan bir bilirkişinin bilmemesi de mümkün değildir.  Peki o zaman bilirkişi neden davalı tezini hukuki gerçeklik gibi raporuna derç etmiştir? Tarafımızdan anlaşılamamıştır.
Bilirkişi raporunda yer verilen kira bedelleri, arsa rayiç bedelleri hatalı olup tüm hesaplamalara itiraz ediyoruz.

Sonuç                     Bilirkişi raporunun aleyhe olan kısımlarını kabul etmiyor, davanın derdestlik itirazımız yönünden reddini, Sayın Mahkemenin aksi görüşte olması halinde yeni bir bilirkişiden yeniden rapor alınmasını saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

Davalı Vekili

Yönetim ve Denetim Kadrosu

YÖNETİM KURULU

 

 

 

Kezban Yaşamul
Kezban Yaşamul

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden onur diplomasıyla mezun olmuştur.

1993’te başladığı iletişim alanındaki kariyerine radyo-tv program yapımcısı ve sunucu olarak devam etmektedir.

Validebağ Sağlık Meslek Lisesinden hemşire olarak mezun olmuş, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji bölümünde çalışırken yüksek öğrenimine devam etmiştir.

Mesleğe dizi, film, belgesel dublajı ile başlamıştır. Özel radyo ve televizyonların yayına başladığı 1993 yılından bu yana ulusal medya kuruluşlarında radyo ve televizyon program yapımcısı ve sunucusu olarak içerik hazırlayıp sunmaktadır.


RADYO PROGRAMLARI (1993-2022)

Kezban’ın Günlüğü isimli programı ile;
Best Fm, Radyo D, Radyo Tatlıses’ten sonra
Kral Fm’de canlı yayınlarına devam etmektedir.


TV PROGRAMLARI (1994-2022)

HBB – Kadının Günlüğü
Atv – Atv’de Sabah
Kanal D – Farklı Bir Gün
TGRT ( FOX) – Kezban’ın Günlüğü
Kanaltürk – Kezban Yaşamul’la Bu Sabah
Karadeniz TV – Kezban Yaşamul’la İyilik Sağlık
Cine5 – Kezban Yaşamul’la Önce Sağlık

Fevziye Mektepleri Işık Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünde öğretim görevlisi olarak İletişime Giriş (İletişim Tarihi ve İletişim Kuramları) dersleri vermektedir.


SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile birlikte;
Sıfırdan-zirveye girişimci kadınları destekleme programı.

Nişantaşı’ım Derneği Yönetim kurulu üyesi olarak;
Devlet korumasındaki çocukları hayata kazandırma, destekleme çalışmaları.

Sokak Çocukları Koruma Derneği ile birlikte;
Kimsesiz çocukları sokaktan okula yönlendirme ve meslek edindirme çalışmaları.

Tema Vakfı ile birlikte;
Okullarda çevre bilinci geliştirme seminerleri.

TEGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile;
Medya iletişim ve duyuru çalışmaları, yaz kampları gönüllü çalışmaları.

Kızılay ve Türk KÖK ile birlikte;
Kök hücre, kemik iliği, kan bağışı ve organ bağışçısı olarak gönüllük bilinci oluşturmak için kampanya duyuru ve çalışmaları.

İstanbul İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği ile;
Konuşma bozukluğu düzeltme çalışmalarında müfredata ek video destekli telaffuz dersleri.

Herkese Kitap Vakfı, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türk Kütüphaneciler Birliği ile;
Kütüphanesiz devlet okullarına kütüphane kurma çalışmaları devam etmektedir.

1990 yılında başladığı mesleki kariyeri boyunca pek çok kurum, kuruluş, dernek, vakıf ve okul tarafından çeşitli ödüller ve plaketlerle onurlandırıldı.

Kezban Yaşamul bir kız çocuk annesidir.

Macide Türeci
Macide Türeci

 

1970 Düzce doğumlu Türeci, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümü lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü lisans, Hukuk Fakültesi Adalet bölümü Önlisans mezunudur. 1994’te çalışma hayatına başlamış, uzun yıllar özel bankaların ödeme sistemleri müdürlüklerinde ve diğer kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarında çalışmış, 2021 yılında emekli olmuştur. Evli ve bir çocuk annesidir.

 

Eyup Coskun
Eyüp Coşkun

 

Eyüp Coşkun, 1961 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin bitirdikten sonra, 40 yıl boyunca başta Hürriyet gazetesi olmak üzere Türkiye’de ve uluslararası yayın organlarından haber ve röportajları yayınlandı. 14 yıl boyunca Lübnan’da basın mensubu olarak Ortadoğu sorumlusu olarak görev yaptı. Evli ve bir kız babası.

 

Aylin Yildirim
Aylin Yıldırım

 

Aylin Yıldırım Tayıncı, 27 Mayıs 1971 Kütahya’da doğdu. 1998 yılında Bilkent Üniversitesini bitirdikten sonra uzun yıllar Türkiye’nin önde gelen holdinglerinde, global denetim firmalarında ve bankalarında çalıştı. Evli ve bir çocuk annesi.

 

Selami Cicek
Selami Cicek

 

25 Aralık 1954 yılı Kayseri doğumlu. 1982 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Yüksek İç Mimar Endüstri Tasarımcısı olarak Mezun oldu. Aynı yıl kurdukları İki ortaklı şirketle yurt içi ve yurt dışında bir çok projenin tasarımını ve uygulamasını yaptı. Evli iki kız babası.

 

DENETİM KURULU

Metin Yıldız
Metin Yıldız

 

Bilal Bakal
Bilal Bakal